1            Generelle vilkår og forutsetninger for avtalens inngåelse.

  • Levering forutsetter godkjent kredittvurdering.

1.2        Avtalen består av «Kontrakt om alarmoverføring» og tilhørende generelle «Avtalevilkår». Den løper fra det tidspunkt den er signert (signeringsdato), og inntil den sies opp skriftlig av en av partene.

1.3        Eventuelle avvik mellom disse tjenestevilkår og hva som kan ha blitt oppfattet eller muntlig avtalt, så vil det som her er skriftlig avtalt gjelde.

1.4        Trygt Hjem kan endre tjenestevilkår med 1 – en – måneds varsel, dog tidligst 12 måneder etter installasjonsdagen.

1.5        Avtalen forutsetter at alarmsystemet er blitt testet og at Trygt Hjem alarmstasjon har bekreftet at alarmsignal blir mottatt.

1.6        For forbrukerkunder er prisen i kontrakten oppgitt ink.mva. For bedrift, næring, eller andre organisasjoner er prisene oppgitt eks mva.

1.7        Alarmkomponenter er med mindre annet er avtalt i kontrakt, Trygt Hjems eiendom og disponeres av kunden i leieperioden.

1.8        Service av alarmsystemet er inkludert i avtale. Ved batteribytte faktureres kunde for medgått antall batterier.

1.9        Utstyr tilhørende Trygt Hjem skal inkluderes i kundens forsikringer, slik Trygt Hjem ikke blir skadelidende i forbindelse med tap/brann/tyveri.

1.10      Ved oppsigelse skal tilhørende alarmutstyr, alarmskilter og merker tilbakeleveres Trygt Hjem AS. Ved manglende tilbakelevering av utstyr senest 30 dager etter utløp av oppsigelsestid gis Trygt Hjem rett å debitere kunden for tap av utstyr. Utstyret vil sperres og kan sådan ikke gjenbrukes.

1.11      For forbrukere starter angrerettperioden dagen etter at avtale er inngått. Ved montering før utløp av angrerettperioden forplikter kunden seg å betale de kostnader, før eventuell «rabatt mot binding», som er forbundet med installasjon, samt abonnement for den tiden fra installasjon til kunden har uttrykt ønske om å benytte angreretten.

2            Krav til utført installasjon og tilleggs installasjon av komponenter

2.1        Ved plassering av komponenter må komponentene være plassert på egnet sted og innenfor rekkevidde for Sentralen.

2.2        Installasjonen krever fast strømpunkt til sentralenheten, og internettilkobling evt. god Wifi-dekning.

2.3        Ved batteribytte skal det kun benyttes batterier i henhold til spesifikasjoner fra alarmutstyrets produsent.

2.4        Installasjonen har også GSM-kommunikasjon som backup-kommunikasjon. Backupløsningen forutsetter god GSM-dekning. Backup via GSM skal kun benyttes som en midlertidig backupløsning hvis bredbånds-tilkoblingen er midlertidig nede. Kunden er ansvarlig for å sørge for at enheten er tilkoblet bredbånd som primær kommunikasjonsvei. I de tilfeller Sentralen er tilkoblet GSM over lengre tid så forbeholder Trygt Hjem seg retten til å fakturere for påløpte ekstraordinære GSM-kostnader i.h.h.t kontrakt.

3            Alarmovervåkning

3.1        Avtalen omfatter 24 timers overvåkning ved Trygt Hjems alarmstasjon, eller den alarmstasjon som Trygt Hjem nominerer.

3.2        Ved mottak av alarmsignal til Trygt Hjems alarmstasjon, følger alarmstasjonen en generell alarminstruks.

3.3        I avtalt alarminstruks med Trygt Hjem har Kunden oppgitt et kodeord som skal benyttes ved henvendelse til alarmstasjonen bl.a. i forbindelse med avmelding av alarm og test. Kunden vedlikeholder kodeordet ved å sende skriftlig henvendelse til kundeservice. Trygt Hjem er ikke ansvarlig for skader som følge av misbruk av kodeordet. Er alarmen utløst ved feiltakelse, så plikter Kunden straks å ringe Trygt Hjems alarmstasjon og avmelde alarmen ved å oppgi riktig kodeord.

4            Tjenester ved mottatt alarmsignal

4.1        Ved mottatt alarm hos Trygt Hjems alarmstasjon har kunden anledning til å avmelde alarmoppfølging med personlig kode enten i app eller betjeningspanel. Dersom ikke alarmstasjonen mottar korrekt avmeldingskode innen 60 sekunder vil alarmstasjonen alltid ringe opp registrerte kontaktpersoner. Dersom alarmstasjonen ikke oppnår kontakt med registrerte kontaktperson(er), så vil Alarmstasjonen sende ut vekter/nødetater til alarmadressen om kunden ligger i et område med utrykningsdekning. Kostnader ved utrykning av vekter/nødetater dekkes av Trygt Hjem med mindre det kan påvises misbruk fra kundens side. Ved påvist misbruk er Trygt Hjem berettiget å debitere kunden for faktiske merkostnader. Utrykning forutsetter dekning hos utrykningspartner på den adresse installasjonen er.

5            Betaling og prisregulering

5.1        Fakturering skjer forskuddsvis pr kvartal. Betaling anses å være mottatt, så fremst den er mottatt senest 10 dager etter fakturadato.

5.2        Trygt Hjem er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. Betaler ikke Kunde ved forfall, tilkommer morarenter, etter Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100”. Ved ytterligere purringer, påløper i tillegg purregebyr i henhold til inkassoloven, lov av 13. mai 1988 nr. 26 med tilhørende forskrifter. Kunde kan ikke motregne med krav hun eller han mener å ha mot Trygt Hjem med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

5.3        Abonnement kan reguleres 1. juli hvert år uten videre varsel i henhold til Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk for ansatte i vaktbransjen siste 12 måneder fra 1. april foregående kalenderår. Trygt Hjem har videre rett med 1 – en – måneds varsel, å endre prisene dersom dette er nødvendig for å dekke inn kostnadsøkninger som ikke gjenspeiles i lønnsindeksen.

6            Trygt Hjem sitt ansvar

6.1        Trygt Hjem sitt ansvar følger norsk lovs alminnelige erstatningsregler med de begrensninger som er nevnt nedenfor.

6.2        Trygt Hjem vil dekke Kundens egenandel på forsikringen ved skade/tap dersom skade/tap skyldes produktfeil på alarmanlegget levert av Trygt Hjem. Ansvaret er oppad begrenset til kr. 10.000,- pr. skadetilfelle, forutsatt at alarmanlegget var slått på da skadetilfellet inntraff, og at det er installert utstyr som skal overvåke den aktuelle type skade i det aktuelle rom eller område skaden først oppsto. Slik utbetaling baseres på skriftlig meddelelse til Trygt Hjem med vedlagt kopi av forsikringsoppgjør og politianmeldelse ved innbrudd/skade.

6.3        Trygt Hjem er bare ansvarlig for skade/tap som følge av teknisk svikt ved alarmsystemet levert av Trygt Hjem eller mangelfullt utført tjeneste så fremst skaden/tapet er forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet fra Trygt Hjem sin side.

6.4        Trygt Hjem hefter hverken for følgeskader eller indirekte tap, herunder driftstap eller tap ved skader, som abonnenten kan sikre seg dekning for ved å tegne skadeforsikring i et forsikringsselskap.

6.5        Trygt Hjem er ikke ansvarlig for tap/skade som måtte oppstå ved at alarmsignal ikke kommer frem til Trygt Hjems alarmstasjon ved utløst alarm. Dette kan f.eks. skje ved skade på overføringssystem, offentlig/privat telenett eller andre forhold utenfor Trygt Hjems kontroll.

6.6        Trygt Hjem påtar seg intet ansvar for skader som følge av feil på deler som er levert av teleselskapet, signaloverføringen eller telefontrafikken, men forplikter seg alene til å gjennomføre feilretting på Trygt Hjem sitt materiell innen rimelig tid.

6.7        Trygt Hjem er ikke ansvarlig for produktfeil på tredjepartskomponenter som er ikke er levert av Trygt Hjem.

6.8        Kunde må så snart som mulig underrette Trygt Hjem skriftlig om skadetilfeller Kunde ønsker å benytte som grunnlag for ansvar overfor Trygt Hjem.

7            Force Majeure

7.1        Ved force majeure suspenderes Trygt Hjem sine forpliktelser i forhold til denne avtale. Force majeure hendelser anses i denne sammenheng som forhold utenfor Trygt Hjems kontroll, herunder krig, terroranslag, naturkatastrofe, lynnedslag, brann hos Trygt Hjem og/eller underleverandører av Trygt Hjem, streik, lockout, lockdown og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig eller uforutsett stort frafall av personell. Trygt Hjem forplikter seg til så raskt som mulig å gi abonnenten melding om dette. Kundens forpliktelser i henhold til avtalen suspenderes i den perioden Trygt Hjem sine forpliktelser er suspendert, dog slik at kortvarige force majeure tilfeller ikke gir Kunden adgang til å kreve reduksjon i prisen.

8            Oppsigelse

8.1        Ved oppsigelse så skal oppsigelsen være skriftlig, og skje med minimum 3 – tre – måneders varsel, slik at tidspunkt for frakopling vil bli den 1. i påfølgende måned etter oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden vil være inneværende måned pluss tre påfølgende måneder. For installasjoner som anses som næring, bedrift eller organisasjoner er oppsigelsestiden 12 måneder.

8.2        Ved omlegging eller eventuelt opphør av Trygt Hjem sin virksomhet i det området Kundens alarmsystem er installert, kan Trygt Hjem si opp avtalen med 3– tre – måneders varsel, på et hvert tidspunkt i avtalens løpetid.

9            Mislighold

9.1        Ved mislighold som består i at alarmoverføringen ikke virker grunnet Trygt Hjems forhold, har Kunde krav på forholdsmessig prisavslag dersom Trygt Hjem ikke har rettet feilen innen rimelig tid etter at melding om feilen er mottatt av Trygt Hjem.

9.2        Begge parter kan si opp avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Som vesentlig mislighold regnes blant annet Kundens manglende eller gjentatt forsinkede betaling, eller Trygt Hjems gjentagende mangel på oppfølging av instruks.

9.3        Dersom betaling ikke er mottatt i rett tid, i overensstemmelse med punkt 5.1 og heller ikke senest 14 dager etter at Trygt Hjem har gitt skriftlig påkrav om dette, er Trygt Hjem berettiget til straks:

– å heve kontrakten

– å demontere alarmskiltene

– å demontere alarmkomponenter og annet utstyr som tilhører Trygt Hjem

– å kreve betaling for alle utestående ytelser og

– å kreve erstatning for sitt tap i anledning mislighold.

10         Avvikling av abonnementsforhold

10.1      Ved oppsigelse av avtalen iht. punkt 8 eller 9 så gjelder følgende forhold.

10.2      Ved avslutning av abonnementsforholdet skal, med mindre annet er avtalt, alarmutstyr og eventuelle alarmskilter/oblater sendes i retur til Trygt Hjem.

10.3      Ved avslutning av abonnementsforholdet så avsluttes tjenesten. Dette innebærer at tilgang til APP avsluttes, og at alle enheter vil bli slettet fra Sentralen enheten – inklusive eventuell dørlås, noe som innebærer at kommunikasjon mellom enhetene og Sentralen termineres og at alle signaler slutter å fungere. I tillegg termineres SIM-kortabonnementet til Sentralen. I tilfelle elektronisk dørlås er oppkoblet mot Sentralen, så må Kunde selv fjerne låsmodul og tilbakestille låsen til fabrikkinnstillinger, og deretter manuelt registrere nye dørkoder.

11         Flytting av alarmutstyret

Kunde skal ikke under noen omstendighet flytte, montere eller demontere utstyret selv. Ei heller flyttes i.f.b.m. oppussing og annet med mindre dette er på forhånd avtalt med Trygt Hjem. Hvis Kunde velger å flytte alarmutstyret uten å kontakte Trygt Hjem vil flyttingen ses som et mislighold av kontrakten fra Kundens side, og Trygt Hjem vil være berettiget til tiltak som angitt iht. 9.3. Kunde vil også være ansvarlig for eventuelle skader og feil som måtte oppstå på utstyret eller installasjonen i seg selv.

12         Tvister og verneting

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved Rana Tingrett.

13         Behandling av personopplysninger

Trygt Hjem behandler ulike opplysninger om Kunde, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer (herunder fødselsdato). Personnummer anvendes utelukkende til å foreta en kredittvurdering av Kunde og ved eventuell inkasso. Personnummer lagres ikke i systemer hos Trygt Hjem.  Formålet med behandlingen er å sette Trygt Hjem i stand til å administrere kundeforholdet. Kunde har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles av Trygt Hjem. Kunde har også rett til å motsette seg innsamling og behandling av personopplysninger. Sistnevnte kan imidlertid medføre at Trygt Hjem ikke lenger har mulighet til å levere tjenester til Kunde. Spørsmål om behandling av de personopplysninger Trygt Hjem har fått tilgang til gjennom inngående av denne avtalen kan rettes til Trygt Hjem ved kundeservice@trygt-hjem.no.. Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Trygt Hjem, et selskap etablert innenfor EØS-området med organisasjonsnummer 915 514 006.